Sinerjik Yönetim Danışmanlığı ve Bilişim Hizmetleri Ltd.Şti.

0232 494 11 22

header2

Satış Teknikleri ve İletişim Becerileri

Satmak eylemi, mallar, hizmetler, hammaddeler, mamul ve yarı mamul mallar, çeşitli hizmetler, sanat, kültür vs. biçimi altında doğar. Bu açıdan ele alındığında yaşamak satmakla eş anlamlıdır. Dünya tarihi kadar eski bir geçmişi olan satış mesleği ve satış elemanının, daima önemi artmıştır.  İnsan ihtiyaçlarının sürekliliği ve sonsuzluğu, satış olgusunun daima güncel ve dikkat çekici olmasını sağlamaktadır. Satma eylemi, pek çok değişkenden oluşan karmaşık bir süreçtir. Ancak temele indirgendiğinde daima hizmeti öneren ve hizmete ihtiyacı olduğu varsayılan iki tarafın olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla satış eylemi, temelde bir iletişim sürecidir. İletişimin kurulması satış eyleminin gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. Bu doğrultuda satış, ticari bir mübadele olmanın ötesinde oldukça sosyal bir eylemdir ve satış uzmanlarının sahip oldukları ya da geliştirebilecekleri iletişim becerileri sürecin sürekliliğinin sağlanmasında oldukça etkilidir.

Pazarlama kavramının tanımlanması, metotlarının belirlenmesi, süreçlerinin tanımlanması ve uygulamanın denetlenmesine rehberlik etme hizmetleridir.

Tedarik zinciri yönetimi

Tedarik zinciri teknik olarak, malzeme tedarik etme işlemlerini yerine getiren, bunları yarı mamul ve mamullere dönüştüren ve daha sonra bunları dağıtım kanalıyla müşterilere ulaştıran hizmet ve dağıtım seçeneklerinden oluşan şebekedir. Bu şebeke, malzemelerin sağlanması, bu malzemelerin ara ve tamamlanmış ürünlere dönüşümü ve tamamlanmış ürünlerin müşterilere dağıtımı fonksiyonlarını yerine getirir.

Tedarik Zinciri Yönetimi kavramının tanımlanması, uygulama metot ve alanlarının incelenmesi, hizmet üreten ve hizmet alan işletmelerde etkin, verimli kullanımı ile bu alandaki  iş geliştirme çalışmalarına katkıda bulunulmasıdır.

Franchising (İsim marka hakkının kullanılması ve satış imtiyazı)

Franchising hazırlık ve stratejik planının oluşturulması (Analizler, Pazar araştırmaları, Strateji belirleme, Uygulama planı), sisteminin kurulması ( franchising el kitabı, dekorasyon el kitabı, işletme el kitabı, yönetim el kitabı, pazarlama el kitabı, pazarlama sistemi, franchise pazarlama, eğitim sistemi, denetim sistemi) ve sistemin uygulama aşamalarının gerçekleştirilmesi konusunda danışmanlık hizmetlerinin verilmesidir.

Stok Yönetimi

Envanter çoğu şirketin en büyük aktifidir. Bu kaynağın  yönetimi, karlılığı doğrudan etkiler. Bunun yanında yeterince yüksek olmayan envanter devir hızı, rekabet ve azalan enflasyon dönemlerinde şirketleri zora sokabilir ve  beklenmedik zararlar verebilir. Envanterin etkin ve verimli kullanılması için firmalarda uygulama ve metot geliştirilmesidir.

Üretim Planlama

Talebe hızlı cevap vermek, firmadaki üretim kaynaklarını maksimum seviyede kullanmak, bir yandan envanter yükünü azaltıp, diğer yandan da iyi bir tedarik ve talep planlama yapmak temelde üretim yönetimini önemli kılmaktadır. Tedarik Zinciri içinde önem arzeden Üretim Yönetimi, tedarik ve satış kısımları ile iyi entegre edildiğinde maliyetler düşürülmektedir. Bu konuda üretim yöneticilerinin bilinçlendirilmesi, diğer süreçlerle olan ilişkilerinin düzenlenmesi, fason üretim veya iç üretim noktasında etkin yönlendirmelerde bulunulmasını sağlayıcı tedbirler ve yöntemler uygulanmasıdır.

Share Button
Translate »