Sinerjik Yönetim Danışmanlığı ve Bilişim Hizmetleri Ltd.Şti.

0232 494 11 22

yatirim

Yatırım Projeleri Danışmanlığı alanında yatırım projelerinin ve ön fizibilitelerinin hazırlanmasında ve yatırıma yönlendirilmesinde, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası kaynaklı fonların projelere dönüştürülmesinde rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesidir.

Yatırım fizibilite raporu hazırlama

Kesin bir yatırım kararı almadan önce ekonomik, teknik, finansal, yasal ve mali araştırmalar yapılarak işletmenin kurulmasının karlı ve yararlı olup olmayacağını ortaya koyan sistemli ve bilimsel çalışmalara fizibilite raporu denir. Bu nedenle fizibilite raporuna kurulabilirlik ya da yapılabilirlik araştırması da denmektedir.

Pazar Araştırması, Hammadde Etüdü, Yer Seçimi ve Çevresel Etkileri, Kapasite Seçimi, Teknoloji Seçimi ve Mühendislik, Organizasyon ve insan Kaynakları gibi konuları içeren kapsamlı etüt raporları firmamız uzmanlarınca yatırımcının isteklerine, yatırımın büyüklüğüne ve sektörüne bağlı olarak hazırlanmakta ve de yatırımcılara sunulmaktadır.

 • Avan Proje Fizibilite Raporu
 • Uygulama Projesi Fizibilite Raporu
 • Kredi Kuruluşlarına yönelik hazırlanan Fizibilite Raporu

Yatırımın Takip ve Kontrolü

Yatırımlar, yapıldıkları dönemde işletmenin karına olumsuz etkide bulunur ve birim maliyeti arttırırken; tamamlanıp nakit girişi sağlamaya başlayınca karlılık artışını getirir. Yatırımların başarılı olabilmesi için gerekli şart, kararların rasyonel ve amaca uygun bir analize dayandırılmasıdır.

 • Yatırım Yapma fikrinin oluşması veya önerilmesi
 • Proje Öncesi Çalışmalar
 • Avan Proje Çalışması
 • Değerlendirme Aşaması
 • Kesin Projenin Hazırlanması Aşaması
 • Kesin Projenin Uygulanması Aşaması
 • Deneme Üretimi Aşaması
 • İşletmeye alma Aşaması

Yatırıma Finansman Temini

 • Yurtiçi Finansman Etüdü
 • Yurtdışı Finansman Etüdü
 • Ayrıntılı Finansman Etüd Raporu düzenlenerek yatırımcıya sunulması

Proje yönetimi

Başarılı projeleri, hedeflediği sonuçları, belirlenen niteliklerde, zamanında ve hesaplanan maliyet sınırları içinde gerçekleşebilen projeler olarak görmek gerekir.

İşlerin geleneksel yöntemler yerine metodolojik proje yönetim kuralları kullanılarak yapılmasında, metodolojinin firmaya sağlayacağı kazançlar, büyüme hızı, hatasız iş yapılması, gereksiz iş tekrarları, kontrollü ve her aşamasında ölçülebilir bilgi akışı, kişiye değil sisteme bağlı işleyiş firmalara kısa dönemde kalıcı çözümler sunar.

Sektör Analizi

Faaliyet gösterilen yada yatırım yapılması planlanan sektör ya da sektörlerle ilgili olarak, detaylı araştırma ve tarama sürecinden sonra oluşturulmuş, stratejik kararlarınıza ışık tutacak içeriğe sahip uluslararası fizibilite formatlarına uygun olarak hazırlanmış “Sektör Analiz Raporları” nın hazırlanmasıdır.

Joint-venture

Mevcut faaliyetini yürütmekte olan bir şirketin yeni bir ortak alması dikkat isteyen ve uzmanlık gerektiren bir çalışma gerektirmektedir.

Bir joint-venture kurulması bir şirketin hayatındaki en önemli stratejik karardır. Bu sebeple, böyle bir kararın altyapısının çok iyi oluşturulması gereklidir.

Bu oluşum; şirketin büyümesi, yeni pazarlara açılması, teknolojik değişim, finansal gücün artması, şirket imajının değişmesi, şirketin kredibilitesinin artması, kurumsallaşmaya katkıda bulunmak gibi bir dizi olumlu eki yaratacağı gibi aynı zamanda; sermaye sahibinin eski bireysel gücünün azalması, yönetim kararlarının müştereken alınması, kurum kültürünün değişmesi, mali konularda şeffaflaşma, stratejik gelişim çizgisinin özellikle yurt dışı kaynaklı olarak belirlenecek olması gibi önemli sonuçlarda doğuracaktır.

Joint-venture oluşumunda ve birleşimin devamlılığının sağlanmasında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesidir.

Share Button
Translate »